DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.08.2021 19:31:47 

BEZAP‚ s.r.o.
PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:


- domovní rozvody plynu
- průmyslové rozvody plynu
- veškeré dodávky, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení

- zajištění vložkování a revize komínů pro plynové spotřebiče
- zpracování cenové nabídky zdarma
- zajištění projektové dokumentace
- zajištění revizní zprávy
- další práce dle dohody

Jak postupovat při plynofikaci rodinného domku:

 


Připojení nového odběrného plynového zařízení (dále jen „OZP“)

 
 1. Kontaktovat obchodního zástupce nebo partnera a spolu s ním vyplnit Žádost obchodníka.
 2. K žádosti je vhodné přiložit situační výkres umístění OPZ, vzhledem k okolní zástavbě, s vyznačením hranic obecních a soukromých pozemků v trase předpokládaného plynovodu a přípojky s uvedením měřítka. Pro identifikaci plochy OPZ v dokumentaci JMP, a.s., je třeba mít k dispozici situaci širších vztahů, zejména při umístění vextravilánu obce. Vyplněnou žádost  pak doručit na zákaznickou kancelář. Následně Vám JMP, a.s., vydá do 30 dnů stanovisko.
 3. Umístění hlavního uzávěru a obchodního měření požadujeme řešit tak, aby byl zajištěn přístup z obecního pozemku. Je-li přístup možný pouze ze soukromého pozemku, vydá JMP, a.s., podmínky, za kterých lze OPZ zřídit a provozovat.
 4. Po vydání souhlasného stanoviska (garance distributora) k Žádosti obchodníka o připojení k distribuční soustavě pro kategorii MO/DOM může investor zadat zpracování projektové dokumentace průmyslového (případně domovního) plynovodu, přípojky, event. prodloužení plynovodu projektantu, který má pro tuto činnost oprávnění. Projektová dokumentace musí být vyhotovena v souladu s podmínkami souhlasného stanoviska (garance distributora).
 5. Součástí garance distributora je poštovní složenka s vyměřeným připojovacím poplatkem, dle platného ceníku JMP, a.s. Tento poplatek musí být uhrazen v dostatečném časovém předstihu před montáží plynoměru, aby žadatel o připojení prokázal jeho uhrazení pracovníku JMP, a.s., při montáži plynoměru.
 6. Zpracovanou projektovou dokumentaci předložte k vyjádření na provozní kancelář JMP, a.s. K žádosti o vyjádření předložte 3 paré projektové dokumentace. Dvě námi potvrzené paré projektové dokumentace a vyjádření předložte místně příslušnému stavebnímu úřadu se žádostí o vydání stavebního povolení. Třetí paré zůstává pro naši potřebu. Na zákaznickém centru nebo zákaznické kanceláři JMP, a.s., lze získat seznam zhotovitelů nabízejících komplexní služby připojení.
 7. Připojení (navrtávku) nově zbudované plynovodní přípojky na distribuční soustavy JMP, a.s., mohou mimo pracovníků JMP, as.,  provádět pouze zhotovitelé s platným inspekčním listem vystaveným JMP, a.s., a to na základě povolení k napojení k distribuční soustavě, které je  podepsané oprávněným pracovníkem JMP, a.s. Seznam těchto zhotovitelů lze získat na zákaznickém centru nebo zákaznické kanceláři JMP, a.s. Konkrétní podmínky pro připojení přípojky na distribuční soustavu JMP, a.s., budou stanoveny ve vyjádření JMP, a.s., k projektové dokumentaci.
 8. Po provedení přípojky obdrží žadatel od zhotovitelů výchozí revizní zprávu, kterou je prokázána provozuschopnost zařízení. Na základě kladné revizní zprávy, tlakové zkoušky a splnění vydaných podmínek na výstavbu přípojky může dojít k přejímce přípojky k provozování.
 9. Před připojením plynovodní přípojky na distribuční soustavu JMP, a.s., musí žadatel doložit zajištění údržby této přípojky oprávněným subjektem nebo o toto zajištění údržby požádat JUMP, a.s., a uzavřít příslušnou smlouvu.
 10. Po připojení nově zbudované plynovodní přípojky na distribuční soustavu JMP, a.s., může být uzavřena Smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu.
 11. Plynovodní přípojka může být trvale zprovozněna až po dodání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.
 12. Před vpuštěním zemního plynu do připojovaného OPZ si JMP, a.s., vyhrazuje právo přesvědčit se o splnění vydaných podmínek, provozuschopnosti a bezpečnosti OPZ. Zákazník si při uzavírání Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu dohodne termín montáže plynoměru, při níž předloží pracovníku JMP, a.s., dokumentaci stavby včetně výchozí revizní zprávy OPZ, doklad o uhrazení připojovacího poplatku a kolaudační rozhodnutí na přípojku s nabytím právní moci. Na základě kladného výsledku této kontroly a doložení uhrazení připojovacího poplatku dojde k montáži plynoměru a zahájení dodávky zemního plynu. Při nesplnění technických podmínek bude další cesta našeho pracovníka účtována dle platného tarifu JMP, a.s.
 13. Právní vztahy smluvních stran se budou řídit Obchodním zákoníkem, Zákonem č. 458/2000 Sb., a jeho prováděcími předpisy, smlouvou o prodeji zemního plynu a technickými normami a předpisy.
 14. Souhlasné stanovisko s připojením není přenosné na jiný subjekt. Platnost tohoto vyjádření je maximálně 1 rok od data vydání.

 

 

Při změně odběrních podmínek stávajícího odběrného místa (vždy při změně spotřebičů)

 
 1. Uvést v žádosti tepelný výkon v kW a spotřebu v m3/hod. stávajících, nově montovaných   i rušených spotřebičů.
 2. V případě změny OPZ před hlavním uzávěrem, obchodním měřením nebo při požadavku na změnu tlakové hladiny je třeba postupovat jako při zřízení nového odběrného místa.
 3.  
  V případě obnovení odběru zemního plynu na již zřízeném OPZ, kde byla ukončena Smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu a demontován plynoměr, se postupuje jako u nového odběru.